spacer1 spacer1 spacer16
spacer1

Yuga Dharma Acarya His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

 

 

Daily Darsan
spacer
Prayers
 
 
Krsna Pahiman

Krsna Pahi Mam!

Uttered by Sri Caitanya Mahaprabhu

scroll

Sri Krsna

 

krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he
krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he
krsna krsna krsna krsna krsna krsna pahi mam
krsna krsna krsna krsna krsna krsna raksa mam
rama raghava rama raghava rama raghava raksa mam
krsna kesava krsna kesava krsna kesava pahi mam

 

spacer

audio Krsna Pahi Mam by Sri Caitanya Mahaprabhu. Sung by Srila Gour Govinda Swami Maharaja on an Evening Program in New Govardhan, Australia, 1992.
1:15 mins


He Krsna pahi mam, please maintain me. We sing, Mahaprabhu sings:

krsna krsna krsna krsna krsna krsna pahi mam
krsna krsna krsna krsna krsna krsna raksa mam
rama raghava rama raghava rama raghava pahi mam
krsna kesava krsna kesava krsna kesava raksa mam

Pahi mam, raksa man, please maintain me, please protect me. Do you understand? That is pahi mam.

he krsna! pahi mam natha, krpayatmagatam kuru
ity evam prarthanam krsnam, praptum svami-svarupatah

He is my guardian, He is my Master, He is my maintainer, He is my protector. This is goptrute varanam tatha. Do you understand? Goptrute varanam tatha.

spacer

Gauranga Prema
Yuga Acarya
His Divine Grace
Srila Gour Govinda Swami Srila Gurudeva

 

 

-NEWS & INFO

spacer1

 

spacer1 spacer1  

 

spacer1

 

 

spacer1  

 

spacer1 Parrots only bite into the juiciest mangoes
Visitors
Visitors
 

Srila Gour Govinda Swami Archives
Sri Guru Nityananda Prabhu Publications
SGGSArchives@gmail.com, www.SGGSArchives.org
scroll

  spacer1  

 

spacer1

 

 

spacer1