spacer1 spacer1 spacer16
spacer1

Yuga Dharma Acarya His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

 

 

Daily Darsan
spacer
Prayers
 
 
Rama Laksman Janaki Jaya
Traditional Bhajan Sung on Sri Ramnavami Day
spacer
Rama Laksman
spacer

rama laksaman janaki jai, bolo hanuman ki
jai bajlananga ki jai, bolo hanuman ki

jai rama laksaman sita ki, jai bolo hanuman ki
jai sita-pati rama ki, bolo hanuman ki

scroll
spacer

audio Rama Laksman Janaki Jaya. Sung by Srila Gour Govinda Swami Maharaja on Sri Ramanavami Day, Bhubaneswar, India, 1995. 0:53 mins


 

Gauranga Prema
Yuga Acarya
His Divine Grace
Srila Gour Govinda Swami Srila Gurudeva

 

 

-NEWS & INFO

spacer1

 

spacer1 spacer1  

 

spacer1

 

 

spacer1  

 

spacer1 Parrots only bite into the juiciest mangoes
Visitors
Visitors
 

Srila Gour Govinda Swami Archives
Sri Guru Nityananda Prabhu Publications
SGGSArchives@gmail.com, www.SGGSArchives.org
scroll

  spacer1  

 

spacer1

 

 

spacer1